Reisbureau Ontdek Mesopotamië

www.ontdekmesopotamie.nl
info@ontdekmesopotamie.nl
tel. +31-(0)6-40015989

Reisvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONTDEK MESOPOTAMIË
Artikel 1 Definities

Reiziger: degene die gebruikt maakt van door Ontdek Mesopotamië aangeboden dienstverlening.
Opdrachtnemer: het Reisbureau Ontdek Mesopotamië.
Opdrachtgever: degene die een Reisovereenkomst aangaat met Ontdek Mesopotamië.
Dienstverlener: een leverancier van diensten, zoals een luchtvaartmaatschappij, hotel, touroperator, autoverhuurbedrijf of verlener van diensten op de plaats van bestemming.
Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij het reisbureau Ontdek Mesopotamië zich tegenover de Opdrachtgever verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerd arrangement.
Werkdagen: de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 De algemene voorwaarden van Ontdek Mesopotamië zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die gesloten worden tussen Ontdek Mesopotamië en de opdrachtgever.
2.2 Indien een of meerdere der artikelen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.3 Indien de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst, dan wel voordat Ontdek Mesopotamië over is gegaan tot het doen van handelingen ter uitvoering van de overeenkomst, geen bezwaar heeft gemaakt tegen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Ontdek Mesopotamië wordt hij geacht te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Ontdek Mesopotamië.

Artikel 3 Totstandkoming van een reisovereenkomst

3.1 De Opdrachtgever verstrekt Ontdek Mesopotamië bij de aanmelding voor een arrangement alle gevraagde en ongevraagde gegevens die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de Reisovereenkomst.
3.2 Indien de Opdrachtgever in de nakoming van de verplichting zoals bedoelt in artikel 3.1 tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat hij door een Dienstverlener wordt uitgesloten, is Ontdek Mesopotamië niet aansprakelijk en niet gehouden tot enige terugbetaling.
3.3 Het staat Ontdek Mesopotamië te allen tijde vrij om een aanmelding of aanvraag af te wijzen zonder opgave van reden(en).
3.4 De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn in de reisbrochure of in andere publicaties van reisaanbiedingen van Ontdek Mesopotamië. Fouten of vergissingen in een publicatie binden Ontdek Mesopotamië niet. Ontdek Mesopotamië kan niet worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden. Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk om af te wijken van de gepubliceerde reisaanbiedingen. In dat geval zullen de extra communicatiekosten en bijkomende boekingskosten in rekening worden gebracht. Bedoelde afwijkingen maken pas deel uit van de Reisovereenkomst nadat deze schriftelijk door Ontdek Mesopotamië zijn bevestigd.
3.5 Een Opdrachtgever die namens of ten behoeve van een andere Reiziger een Reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Opdrachtgevers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De Opdrachtgever is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de Reiziger(s), die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Reisovereenkomst (zoals bijv. leeftijd, handicap), bij de aanmelding kenbaar te maken.
3.6 Indien de Opdrachtgever bij het totstandkomen van de Reisovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot door Ontdek Mesopotamië te leveren diensten, zoals bijv. voorkeur voor een bepaalde zitplaats in een vliegtuig, de ligging van een hotelkamer, etc., zal met de opgegeven voorkeur zoveel mogelijk rekening worden gehouden en zal deze doorgegeven worden aan de Dienstverlener(s).Ontdek Mesopotamië is echter niet verantwoordelijk voor het nakomen van de voorkeuren door de Dienstverlener(s).
3.7 Na acceptatie van de aanmelding ontvangt de Opdrachtgever een aanbieding met daarin vermeld de gegevens van de, de reis, de Reiziger(s) en de reissom.
3.8 Alle aanbiedingen van Ontdek Mesopotamië, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen door Ontdek Mesopotamië worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.
3.9 De Reisovereenkomst komt tot stand nadat de aanvaarding van het aanbod door Ontdek Mesopotamië is bevestigd.
3.10 Indien een Reisovereenkomst door middel van een techniek voor communicatie op afstand (bijvoorbeeld de website van Ontdek Mesopotamië, e-mail of telefonisch) tot stand is gekomen heeft de Opdrachtgever het recht om zonder opgave van redenen, de Reisovereenkomst te ontbinden binnen 7 werkdagen nadat de Reisovereenkomst tot stand is gekomen. Dit recht op ontbinding bestaat niet indien:
(a) de opdracht aan Ontdek Mesopotamië direct (binnen de afkoelingsperiode) dient plaats te vinden, en Opdrachtgever daarmee akkoord gaat;
(b) de Opdrachtgever reeds gebruikt maakt van de diensten binnen voormelde termijn van 7 dagen;
(c) Opdrachtgever ten kantore van Ontdek Mesopotamië de Reisovereenkomst is aangegaan, danwel dat de Reisovereenkomst per reguliere post is aangegaan.
3.11 Ontdek Mesopotamië zal, als er geen protest is op de opdrachtbevestiging, een aanbetalingfactuur verzenden aan de Opdrachtgever.

Artikel 4 Betalingsverplichtingen

4.1 Uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de factuur dient de Opdrachtgever, 50%, op bedragen van € 5,- afgerond naar boven, van de voor hem geldende reissom te voldoen vermeerderd met eventuele aanbetalingen voor in de Reisovereenkomst opgenomen verzekeringspremies en kosten. Het bedrag van internationale en eventuele binnenlandse tickets dient bij boeking in zijn geheel te worden voldaan.
4.2 Het resterende bedrag dient uiterlijk 8 weken voor de dag van vertrek te zijn voldaan. Bij aanmelding binnen 8 weken voor de dag van vertrek dient de reissom na ontvangst van de bevestiging in zijn geheel te worden voldaan.
4.3 Bij niet tijdige betalingen is de Opdrachtgever in verzuim. Ontdek Mesopotamië kan na sommatie overgaan tot annulering van de Reisovereenkomst, in welk geval de al betaalde gelden met de annuleringsgelden worden verrekend.
4.4 De Opdrachtgever die niet tijdig de reissom heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De Opdrachtgever is tevens gehouden de (eventuele) aanmaningskosten en administratiekosten te voldoen aan Ontdek Mesopotamië.
4.5 Indien Ontdek Mesopotamië, ten gevolge van betalingsverzuim van de Opdrachtgever, moet overgaan tot incassomaatregelen, zal de Opdrachtgever alle incasso- en deurwaarderskosten evenals kosten van juridische bijstand, welke aan de zijde van Ontdek Mesopotamië ontstaan om de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst te bewerkstelligen, aan Ontdek Mesopotamië verschuldigd zijn.

Artikel 5 Reissom

5.1 De gepubliceerde reissommen gelden als indicatieprijzen. Voorts gelden de gepubliceerde reissommen per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen in de publicaties van Ontdek Mesopotamië zijn omschreven.
5.2 De reissom is gebaseerd op de (entree-)prijzen, (vlieg/transfer/hotel-)tarieven, belastingen en wisselkoersen zoals die bekend waren op de aanbiedingsdatum. Elke wijziging van één van deze elementen geeft Ontdek Mesopotamië het recht de prijzen aan te passen met maximaal 15% (positief en negatief), tot uiterlijk twintig dagen voor de vertrekdatum. Van een dergelijke wijziging zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch 15 werkdagen voor vertrek, op de hoogte worden gebracht. Indien een verhoging meer dan 15% is, kan de Opdrachtgever de Reisovereenkomst kosteloos annuleren, op voorwaarde dat de annulering gebeurd is binnen 5 werkdagen na de mededeling van de prijsverhoging.

Artikel 6 Reisdocumenten

6.1 De Reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort en een eventueel vereist visum alsmede inentings- en vaccinatiebewijzen. Ontdek Mesopotamië is niet aansprakelijk in geval de Reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen tengevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.

Artikel 7 Verzekeringen

7.1 De Reiziger dient zelf zorg te dragen voor een geldige reis-, ongevallen-, reisbagage-, annulering- en ziektekostenverzekering. Ontdek Mesopotamië is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat op basis van een reis-, ongevallen-, reisbagage-, annulering- en/of ziektekostenverzekering.

Artikel 8 Wijziging door de opdrachtgever

8.1 De Opdrachtgever kan verzoeken de Reisovereenkomst te wijzigen. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de reisuitvoering betrokken Dienstverleners het verzoek inwilligen, kan tot 42 dagen voor vertrek de wijziging worden aangebracht.
8.2 De wijzigingskosten bedragen € 25.- (excl. BTW) per wijziging, vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten.

Artikel 9 Opzegging in verband met klein aantal meldingen groepsreis

9.1 Ontdek Mesopotamië is conform artikel 7:504 lid 3 onderdeel a van het Burgerlijk Wetboek gerechtigd de Reisovereenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal van 8 personen voor de groepsreis.
9.2 De Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk doch binnen 2 weken schriftelijk na sluiting (4 weken voor het vertrek) van de aanmeldperiode (na bekendmaking via website) in kennis gesteld van de opzegging zoals bedoeld in artikel 9.1. De aanmeldperiode en de sluiting (daarvan zal bij de bevestiging van de Reisovereenkomst door Ontdek Mesopotamië worden vermeld.
9.3 Ontdek Mesopotamië zal, als gevolg van de situatie zoals omschreven in artikel 9.1 zich voordoet, geen vergoeding schuldig zijn voor de geleden vermogensschade alsmede geen bedrag schuldig zijn voor het derven van reisgenot.

Artikel 10 Annulering door de opdrachtgever

10.1 De Opdrachtgever kan altijd de Reisovereenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren.

De hieraan verbonden kosten zijn als volgt:

  • bij annulering tot 8 weken vóór de vertrekdag: de aanbetaling.
  • bij annulering tussen 8 en 4 weken vóór de vertrekdag: 30% van de reissom.
  • bij annulering tussen 4 en 2 vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
  • bij annulering vanaf 2 weken vóór vertrek, op de vertrekdag of later: de volle reissom.

10.2 Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Bij vliegtickets, cruises, autohuur kan een afwijkende annuleringsregeling gelden.
10.3 Het annuleren van een overeenkomst door een of meer Opdrachtgevers die gezamenlijk een reis hebben geboekt, geldt als een annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle Opdrachtgevers, de bedragen bedoeld in artikel 9.1 en 9.2, moeten worden betaald. Voor de overblijvende Reizigers wordt de reissom opnieuw bepaald. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben. Voor de meeste luchtvaartmaatschappijen geldt dat zij hun eigen regels voor annulering hanteren. Afhankelijk van het gebruikte tarief kan dit varieren van een bedrag van €100,- tot het volledige tarief.

Artikel 11 Wijziging of Annulering door Ontdek Mesopotamië

11.1 Ontdek Mesopotamië heeft het recht de reis te annuleren of te wijzigen indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, zulks zonder rechtelijke tussenkomst. Ontdek Mesopotamië is dan niet gehouden om enigerlei schade, welke de Opdrachtgever lijdt te vergoeden. Ontdek Mesopotamië zal de Opdrachtgever hiervan direct in kennis stellen.
11.2 Onder onvoorziene omstandigheden wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ontdek Mesopotamië geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ontdek Mesopotamië niet in staat is de verplichtingen na te komen.
11.3 De lokale omstandigheden in de bijzondere bestemmingen en het karakter van de reizen die Ontdek Mesopotamië aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in reisschema’s ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden, vallen eveneens onder de werking van dit artikel. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) van een andere luchthaven wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel, zo mogelijk van hetzelfde type wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd, etc. Ontdek Mesopotamië verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. Ontdek Mesopotamië is in dat geval verplicht aan de Opdrachtgever alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat Ontdek Mesopotamië en de Opdrachtgever ten aanzien van het betrokken onderdeel van de Reisovereenkomst nieuwe afspraken maken, die zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke Reisovereenkomst.
11.4 De in het voorgaande artikel genoemde wijzigingen zullen worden beschouwd als wijzigingen in de zin van artikel 7:505 van het Burgerlijk Wetboek. De Opdrachtgever kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de Opdrachtgever op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens Ontdek Mesopotamië hebben.
11.5 Ontdek Mesopotamië heeft het recht om wegens gewichtige redenen de Reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen. In dat geval heeft de Opdrachtgever recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie (van het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan in geval de reis reeds ten dele is genoten. Indien de Opdrachtgever gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij Ontdek Mesopotamië binnen 5 werkdagen na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.
11.6 Bij annulering in bovenstaande gevallen verbindt Ontdek Mesopotamië zich tot onmiddellijke en volledige terugbetaling van het al betaalde deel van de reissom.

Artikel 12 Verantwoordelijkheden van de reiziger

12.1 De Reiziger verklaart zich te zullen conformeren en houden aan de geldende regels en voorwaarden zoals die worden gehanteerd door de Dienstverleners.

Artikel 13 Aansprakelijkheid van Ontdek Mesopotamië

13.1 Ontdek Mesopotamië zal bij haar werkzaamheden de zorgvuldigheid betrachten die redelijkerwijze van een goede opdrachtnemer mag worden verwacht. Ontdek Mesopotamië aanvaardt aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van de uit de Reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
13.2 Ontdek Mesopotamië is niet aansprakelijk voor schade die niet aan haar te wijten is en ook niet voor schade die volgens de in Nederland geldende normen en opvattingen niet voor haar rekening komt. Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt Ontdek Mesopotamië geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken Dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze Dienstverlener(s) verstrekte informatie. Ontdek Mesopotamië draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voorzover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
13.3 De aansprakelijkheid voor schade waartegen de Reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), evenals aansprakelijkheid voor schade die de Reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.
13.4 Voorzover Ontdek Mesopotamië zelf toerekenbaar te kort schiet en de Opdrachtgever daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Ontdek Mesopotamië beperkt tot ten hoogste eenmaal de reissom. Indirecte en/of gevolgschade is te allen tijden uitgesloten.
13.5 Ontdek Mesopotamië zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die wordt geleden door de Opdrachtgever als gevolg van overmacht. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Hieronder worden in ieder geval begrepen algemene stakingen, vertragingen, uitvallen van tele- en/of datacommunicatieverbindingen, natuurrampen, terroristische aanslagen, annulering van evenementen etc.

Artikel 14 Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger

14.1 De Reiziger is zowel tegen Ontdek Mesopotamië als tegenover de Dienstverleners voor het geheel hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door Ontdek Mesopotamië.
14.2 De Reiziger die zich op zodanige wijze gedraagt dat de goede uitvoering van de reis erdoor in het gedrang wordt gebracht of die de medereiziger(s) ernstig hindert, kan nadat deze gewaarschuwd is van verdere deelneming aan de reis of het verblijf worden uitgesloten. Alle daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening en hij heeft in geen geval recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom.
14.3 De Reiziger dient zich uiterlijk 72 uur voor vertrek van de terugreis bij de plaatselijke agent of de vertegenwoordiger te vergewissen van het exacte tijdstip van terugreis. Indien geen plaatselijk vertegenwoordiger aanwezig is, rechtstreeks bij de Dienstverlener zoals de luchtvaartmaatschappij.

Artikel 15 Derdengeldenregeling Certo Escrow en garantieregeling reisgelden

15.1 Ontdek Mesopotamië is aangesloten bij Stichting Take Over (hierna STO), werkt met een Derdengelden rekening van Certo Escrow en is lid van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. De STO is in het leven geroepen om reisorganisatoren die pakketreizen aanbieden, de gelegenheid te bieden om te voldoen aan de wettelijk verplicht gestelde garantiestelling in geval van financieel onvermogen van de reisorganisator zoals opgenomen in artikel 7:512 van het Burgerlijk Wetboek.

Daarom maakt u de reissom niet over aan Ontdek Mesopotamië, maar u stort deze op de rekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). Certo Escrow staat onder toezicht van de Nederlandse Bank.  Certo Escrow beheert de Stichting Derdengelden. De reissom die u op de rekening van Certo Escrow betaalt, is voor Ontdek Mesopotamië niet bereikbaar tot 1 dag na afloop van de reis. In geval van financieel onvermogen van Ontdek Mesopotamië kunnen schuldeisers geen beslag leggen op het geld. Eén dag na afloop van uw reis maakt Certo Escrow de reissom over aan Ontdek Mesopotamië.

De betaling doet u als volgt: Nadat u van Ontdek Mesopotamië een bevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een inlogcode en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt.

Indien Ontdek Mesopotamië in surseance van betaling komt of failliet gaat dan zal Certo Escrow uw geld niet overmaken op de rekening van Ontdek Mesopotamië maar op de rekening van de STO.

15.2 Nadat de STO heeft geverifieerd of een aangemelde reisorganisatie werkelijk failliet is, geeft Certo Escrow de gelden van de reiziger die op de Derdengelden rekening staan, vrij aan de STO.

Afhankelijk van de fase waarin een reis is en de Reiziger zich bevindt, zijn de volgende scenario’s denkbaar:
1. De Reiziger is nog niet vertrokken:
De STO biedt de Opdrachtgever een alternatieve reis aan, eventueel met bijbetaling of terugbetaling als het alternatief niet dezelfde prijs heeft. Wil de Opdrachtgever geen alternatieve reis, dan betaalt de STO de reissom terug aan de Opdrachtgever.
2. De reiziger is al vertrokken en de reisorganisatie heeft alles naar behoren vooruit betaald:
In dit geval ondervindt de Opdrachtgever geen nadelen van het faillissement en wordt de reissom een dag na terugkeer van de reiziger overgemaakt naar Ontdek Mesopotamië, na verrekening van eventuele kosten die door de STO zijn gemaakt.

3. De reiziger is onderweg en ondervindt hinder van het faillissement van Ontdek Mesopotamië: De STO stelt alles in het werk om het mogelijk te maken dat de Reiziger zijn reis kan afmaken. Is dit vanwege logistieke of andere problemen niet mogelijk, dan zorgt STO in elk geval voor de repatriëring van de Reiziger, indien het vervoer deel uitmaakt van de Reisovereenkomst. Maakt het vervoer geen deel uit van de Reisovereenkomst dan wordt bij terugkomst van de Reiziger een deel van de reissom, naar rato van het gemiste deel van zijn vakantie, door STO uitgekeerd aan de Opdrachtgever.
15.3 De financiële hulp die de STO Reizigers kan bieden zal nooit meer bedragen dan maximaal het bedrag van de reissom dat de reiziger heeft betaald.

Artikel 16 Klachten en Geschillen

16.1 Als een Opdrachtgever een klacht wil indienen, dan moet de klacht op de plaats van bestemming schriftelijk worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de door Ontdek Mesopotamië ingeschakelde Dienstverleners in het land van bestemming of aan de vertegenwoordiger van Ontdek Mesopotamië ter plaatse die zich zal moeten inspannen om een bevredigende oplossing te vinden.
16.2 Indien de Opdrachtgever stelt dat de kwaliteit van het arrangement, een tekortkoming vertoont, rust op de Opdrachtgever de plicht te bewijzen dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Indien de Opdrachtgever niet in dit bewijs slaagt, is Ontdek Mesopotamië niet gehouden tot enige compensatie.
16.3 Indien de Opdrachtgever wel een bewijs levert betreffende een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en er door Ontdek Mesopotamië geen beroep gedaan kan worden op onvoorziene omstandigheden, is Mesopotamië gehouden tot compensatie, welke in verhouding dient te zijn tot de mate van de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
16.4 Klachten dienen bij de plaatselijke vertegenwoordiger te worden ingediend. Indien het indienen van een klacht ter plaatste niet mogelijk is wegens het ontbreken van een plaatselijke vertegenwoordiger, dient de klacht op het moment van constateren aan Ontdek Mesopotamië te worden medegedeeld per telefoon of per fax.
16.5 Indien de klacht vervolgens ter plaatse niet naar tevredenheid wordt opgelost dan dient de Opdrachtgever de klacht uiterlijk 3 weken na afloop van de gereserveerde dienst bij Ontdek Mesopotamië schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend.
16.6 Ontdek Mesopotamië zal binnen 6 weken na het indienen van de klacht de klacht behandelen en Opdrachtgever van de uitkomst daarvan op de hoogte brengen.
16.7 Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich eerst tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
16.8 Op elke overeenkomst tussen Ontdek Mesopotamië en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.